Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH ”DROMADER” Sosnowiec

Jesteś tutaj: Strona główna - REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN ZARZĄDU

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/WZ/2019 Walnego Zebrania
z dnia 27.03.2019 r.
REGULAMIN
Zarządu Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„ DROMADER”
§ 1.
Zarząd Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „DROMADER” w
Sosnowcu zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczo-zarządzającym
Stowarzyszenia, a w szczególności:
• kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
posiedzeniami walnego zebrania,
• działa na postawie statutu, regulaminu członkowskiego Stowarzyszenia, uchwał
walnego zebrania członków oraz niniejszego regulaminu,
• zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
• reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
• odpowiada za swoją pracę przed walnym zebraniem członków.
§ 2.
1. Liczebność Zarządu określa Walne Zebranie Członków, zgodnie z §. 38 pkt. 3 statutu
Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „DROMADER” w
Sosnowcu.
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz pozostali
członkowie Zarządu.
3. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym przez
Walne Zebranie Członków, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
4. Nowo wybranemu prezesowi przysługuje prawo jako pierwszemu do przedstawienia
kandydatur na członków Zarządu.
5. Nowo wybrani członkowie Zarządu podczas walnego zebrania wybierają ze swego
grona wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.
7. Jeżeli w trakcie kadencji zmniejszy się liczba członków Zarządu pochodzących z
wyborów, to Zarządowi przysługuje prawo kooptacji nowego członka Zarządu
spośród członków Stowarzyszenia,
8. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru,
9. Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia Zarząd zwołuje Walne
Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 3.
Do zadań Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i
innych akt normatywnych, w tym regulaminów,
3. opracowywanie i przedstawianie na walnym zebraniu członków sprawozdania ze
swej działalności, po zakończeniu roku obrachunkowego,
4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5. określanie szczegółowych kierunków działania,
6. opracowywanie preliminarz budżetowego, zatwierdzanego uchwałą przez Walne
Zebranie Członków,
7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
9. organizowanie i prowadzenie działalności statutowej,
10. określanie wysokości składki członkowskiej zatwierdzanej przez Walne Zebranie
Członków,
11. zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
12. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich
obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa oraz postanowień
statutu, uchwał członków walnego zebrania i regulaminów,
13. udzielanie organom kontrolującym wyczerpujących wyjaśnień wraz z
przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących
przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
14.wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
15. przedstawienie wyników kontroli oraz realizacji zaleceń pokontrolnych członkom
Stowarzyszenia,
16. opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
oraz planu finansowo-ekonomicznego, zaopiniowanego wcześniej przez Komisję
Rewizyjną, przez Walne Zebranie Członków.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, zobowiązani są członkowie Zarządu zgodnie z § 51 Statutu SSRA
„DROMADER”.
§ 4.
Do obowiązków Zarządu należy:
1. przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i
oświadczeń członków Stowarzyszenia,
2. proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
3. proponowanie kandydatów do Zarządu w wyborach uzupełniających,
4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawianych sprawozdań,
prowadzonej działalności i zaleceń pokontrolnych,
5. nadanie kierunku pracy Stowarzyszenia, sprawowanie nad nim kontroli, jak również
powołanie lub zatrudnianie i zwalnianie jego pracowników. W zakresie praw i
obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają
odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy,
6. udzielanie pełnomocnictwa osobom (delegatom) do reprezentowania spraw
bieżących Stowarzyszenia na forum Regionalnego Związku Stowarzyszeń
Abstynenckich w Katowicach,
7. stworzenie odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Stowarzyszenia z
uwzględnieniem przepisów BHP i Ppoż.,
8. postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,
9. przeprowadzenie likwidacji oraz przekazanie majątku Stowarzyszenia,
10.wyznaczenie likwidatora Stowarzyszenia i określenie jego zadań i kompetencji.
§ 5.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w
Statucie,
2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków oraz wykluczania
członków zwyczajnych i wspierających, z powodu nieprzestrzegania postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
4. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych
sprawach członków i Stowarzyszenia.
§ 6.
1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona,
2. w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji z głosem doradczym oraz
goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu bez prawa głosu,
3. z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i
nazwiska osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów w sprawach
podejmowanych uchwał oraz odrębne wypowiedzi poszczególnych członków w
danej kwestii. Protokół podpisują Prezes oraz protokolant/sekretarz,
4. Zarząd prowadzi rejestr uchwał,
5. uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(quorum),
6. w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa,
7. na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu, może on podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym,
8. w przypadkach nagłych głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia
telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego,
z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu,
9. w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka
Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej
sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,
10.w przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogów zapisów
statutowych, Zarząd jest zobowiązany – dla dobra Stowarzyszenia – wyłączyć
danego członka z udziału w posiedzeniu Zarządu.
§ 7.
Obowiązki osób pełniących poszczególne funkcje w Zarządzie, przydzielone zostają
podczas pierwszego posiedzenia Zarządu i zawarte są w dokumencie zawierającym
szczegółowy wykaz powierzonych obowiązków.
§ 8
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
• w terminie i w sposób określony w statucie,
• z własnej inicjatywy,
• na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
• na żądanie Komisji Rewizyjnej.
§ 9.
1. Zarząd używa podłużnej pieczątki z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi.
§ 10.
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd
kierując się postanowieniami statutu lub innymi przepisami prawa.
§ 11.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały podczas Walnego Zebrania
Członków.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego