Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH ”DROMADER” Sosnowiec

Jesteś tutaj: Strona główna - REGULAMIN ZARZĄDU

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

Zał. nr 1
do uchwały nr 6/WZ/2019 Walnego Zebrania
z dn. 27.03.2019 r.
REGULAMIN
Komisji Rewizyjnej Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich „DROMEDER” W Sosnowcu.
1. Komisja Rewizyjna Sosnowieckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
„DROMADER” w Sosnowcu zwana dalej „Komisją” jest organem
kontrolnym, działającym w imieniu i z upoważnienia Walnego Zebrania
Członków.
2. Komisja składa się z xx osób, zgodnie z § 42 pkt. 3 Sosnowieckiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „DROMADER”, wybranych przez
Walne Zebranie Członków .
3. Wybrani członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu, pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia, nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem z winy
umyślnej [Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm)]
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 3 osób Komisja
zobowiązana jest uzupełnić swój skład według zasad określonych w statucie.;
następnie najbliższe Walne Członków – regulaminowe lub zwołane w tym
celu nadzwyczajne Walne Zebranie zatwierdza lub odrzuca dokonane zmiany.
6. Członkowie Komisji mogą być odwołani na podstawie uchwały Walnego
Zebrania w przypadku, gdy:
● nie wywiązują się z obowiązku członka Stowarzyszenia i Komisji,
● działają na szkodę Stowarzyszenia.
7. Podstawowe kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej:
● kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze statutem i uchwałami Walnego
Zebrania oraz regulaminem pracy Zarządu,
● przeprowadzanie merytorycznej i finansowej kontroli działalności Zarządu
co najmniej raz w roku,
● przedstawianie podczas walnego zebrani sprawozdań i wniosków
dotyczących udzielenia Zarządowi absolutorium,
● zwoływanie Walnego Zebrania, w przypadku gdy Zarząd nie zwołuje takiego
zebrania.
8. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach.
9. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, nie rzadziej, niż raz w roku
oraz na każde żądanie dwóch członków Komisji. O terminie posiedzenia
członkowie Komisji winni być powiadomieni przynajmniej dwa - trzy
tygodnie wcześniej.
10.W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez
przewodniczącego.
11.Do współpracy i opracowania określonych zagadnień Komisja może powołać,
za zgodą prezesa Zarządu rzeczoznawców lub specjalistów.
12.W celu wykonania swych statutowych zadań Komisja ma prawo żądać od
Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i
wyjaśnień, jak również może przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać stan
majątku Stowarzyszenia.
13.Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:
● datę i przedmiot kontroli,
● nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób
obecnych podczas kontroli,
● wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę,
● wynik kontroli,
● podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy
kontroli.
14.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja powinna żądać zwołania
posiedzenia Zarządu celem podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających
powstawaniu nieprawidłowości i umożliwiających likwidacje szkód.
15.Uchwały komisji rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co
najmniej połowy członków komisji rewizyjnej.
16.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym. W razie równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
17.Zalecenia Komisji mogą być przekazane Zarządowi w formie ustnej, w czasie
obrad Zarządu lub na piśmie. Fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji
Komisji.
18.Z każdego posiedzenia i czynności Komisji powinien być sporządzony
protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół
podpisują wszyscy obecni członkowie Komisji.
19.Członkowie Komisji pełnią swoją funkcję społecznie.
20.Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego